OCHRANA OSOBNíCH úDAJů

 
 
 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákazníků - obecné informace

Internetový obchod  www.bolle-safety.cz Vám děkuje za projevenou důvěru a zavazuje se, že provede všechna opatření a nezbytné kroky aby bezpečně chránil Vámi poskytnutá data, které musely být uvedeny pro realizaci Vaší objednávky. Firma Aventys, sro veškeré údaje získané od zákazníků používá výhradně pro interní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.  K Vašim osobním údajům přistupujeme citlivě a profesionálně, jelikož Vaše soukromí považujeme za důvěrné a za posvátná: Za žádných okolností přijatá data neposkytujeme třetím stranám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží kurýrní společností DPD). Jejich uložení je realizováno v zabezpečené databázi s autorizovaným přístupem. Pracovníci, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi. Abychom byli schopni zajistit služby na profesionální úrovni, se kterými chceme, abyste byli spokojeni, potřebujeme několik informací. Při nákupu na  www.bolle-safety.cz  není nutná registrace, své údaje zadáváte při objednávce jednorázově. Získáváme od vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky (seznam požadovaných údajů naleznete níže v rozpisu činností) Nezneužíváme vaše telefonní číslo pro marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradně jen ve spojitosti s vybavením a doručením objednávky, případně reklamace pokud jste ji uplatnili. Neposíláme nevyžádané e-maily. Vaši e-mailovou adresu používáme k zaslání potvrzení o přijetí objednávky, statusy jejího zpracování a expedice. Bezpečné internetové bankovnictví Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečených stránkách Vaší banky. Nepřicházíme do styku s Vašimi citlivými platebními údaji, dozvíme se jen prostřednictvím e-mailu nebo SMS o tom, zda vaše transakce byla úspěšná nebo neúspěšná. Ochrana osobních údajů zákazníků - podrobné informace Informace podle § 15 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů Provozovatel internetového objednávkového systému  www.bolle-safety.cz Aventys, sro, Štěpána Rosívala 12, 841 06 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 46963570 DIČ: 2023680263 IČ DPH: SK2023680263 Společnost je zapsána v OR vedeném Městským sudu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 86430 / B Provozovatel získává osobní údaje pomocí formuláře při objednání zboží v nákupním košíku. zprostředkovatel dopravy Direct Parcel Distribution SK sro Technická 7  821 04 Bratislava slovenská Republika IČO: 35834498 Provozovatel poskytuje zprostředkovateli údaje: jméno a příjmení, adresu doručení zásilky, telefonní číslo a mailovou adresa. zprostředkovatel dopravy Slovenská pošta as, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 26 631 124 Provozovatel poskytuje zprostředkovateli údaje: jméno a příjmení, adresu doručení zásilky, telefonní číslo (pouze při doručení balíku poštovním kurýrem). Účel zpracovávání osobních údajů Uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na internetových stránkách www.bolle-safety.sk Vystavení daňového dokladu - faktury, ve smyslu zákona 222/2004 Sb o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 2 písm. Vedení evidence zákazníků  Evidence objednávek pro řešení případných reklamací  Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním předem zaplaceného zboží. Potvrzení přijetí a akceptace objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží - systémem e-shopu, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Zasílání informačních elektronických novin, pokud o tuto službu projeví zákazník zájem při registraci. Seznam získávaných osobních údajů prostřednictvím objednávkového formuláře Spotřebitel: jméno, příjmení, adresa bydliště (město, ulice, číslo domu, PSČ), stát, e-mail, telefonní číslo Firemní objednávky: název firmy, adresa společnosti, telefon, e-mail, stát, IČO, DIČ, DIČ Nutnost poskytnutí osobních údajů Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů není možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky. Poskytnutí údajů třetím stranám Osobní údaje nejsou provozovatelem poskytovány žádným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží pro přepravní společnosti: Direct Parcel Distribution CZ sro ,  IČ: 35834498. Rozsah poskytovaných údajů - jméno příjemce, adresa doručení, telefonní číslo, celková cena objednávky v případě platby na dobírku. Slovenská pošta, as,  IČ: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajů - jméno příjemce, adresa doručení a celková cena objednávky v případě platby na dobírku. Ve výjimečných situacích může být na doručení zboží operativním rozhodnutím vybrána jiná přepravní společnost. Vzhledem k operativní charakter rozhodnutí nelze předem určit název a sídlo předmětné společnosti. zveřejnění údajů Provozovatel Aventys, sro získané osobní údaje v žádném případě nezveřejňuje. Likvidace osobních údajů Provozovatel Aventys, sro získané osobní údaje uchovává ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb kde archivní lhůty vycházejí ze zákona č. 108/2002 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 431/2000 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Likvidace údajů bude provedena v souladu s předpisy dle platné legislativy ČR. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Práva a povinnosti dotyčné osoby Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje. Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti (dopis, elektronická pošta) od provozovatele vyžadovat: Informace o stavu zpracování svých osobních údajů. Informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje. Opis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Opravu její nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Likvidaci jejích osobních údajů Dotyčná osoba si může uplatnit svá práva vyplývající z § 17 zákona č. 122/2013 Sb elektronickou poštou na naší elektronické adrese  info@bolle-safety.sk  písemně nebo osobně na adrese sídla provozovatele: Aventys, sro, Štěpána Rosívala 12, 841 06 Bratislava. Všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dnů od jejich přijetí. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.  Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba. Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů Pravdivost, správnost a aktuálnost osobních údajů Za nepravdivost osobních údajů poskytnutých provozovateli odpovídá dotyčná osoba, která tyto osobní údaje poskytla ve smyslu § 16 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů Správnost a aktuálnost osobních údajů zajišťuje provozovatel. Osobní údaj se považuje za správný, dokud se neprokáže opak. Registrace informačního systému e-shopu Provozovatel internetového obchodu www.bolle-safety.cz, má informační systém ve kterém zpracovává osobní údaje klientů / zákazníků registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č.122 / 2013 Sb.